Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 5 lid 6 van de statuten, voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden, geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Huidige bestuurders doen afstand van recht op vacatiegeld, zoals genoemd in de statuten onder artikel 5, lid 6.

Dit is overeengekomen in de oprichtingsvergadering van 26 mei 2014 en vastgelegd in de notulen.

Het bestuur

I. Belkasmi (voorzitter)

E.J.J. Blok (algemeen bestuurslid)

F. Hoeben (penningmeester)

J.E.C. Munter (secretaris)

Verslag uitgeoefende activiteiten

Gedurende het oprichtingsjaar 2014 zijn niet meer activiteiten verricht dan de oprichting van de Nederlandse Stichting en het opzetten van een zuster Stichting in Marokko.

Financiële verantwoording

Download hier de verantwoording voor 2014.

Jaarrekening

Download hier de jaarrekeningen.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.